Startseite

Vorwort

Lektionen

weitere Texte,
auch für Kinder


Wörterbuch

Grammatik

Bekannte Wörter

Plattdeutsche Ecken

Lippische Lieder

Erinnerungen an Joseph Plaut

Lippische Sprüche

Autoren

Links

Impressum
und Datenschutz

 

„De twälwe mie de Post“
Sketch nach einer Erzählung von Hans Christian Andersen

Sprecher/in: Eune Postkutske hölt vör den Stadtdor. Et es Klock twälwe Middernacht, dat nüjje Johr fanget an, De Stadtwake öppnet den Waanschläch.

Stadtwake:Jeuder, de inne Stadt will, mott eun Iutwüis häbben un söjjen wat heu miebringet.“

Sprecher/in: Eun Kerl met Schal un Pelzmüssen kladdert os örster iut den Waan.

Kerl: „Hür müin Iutwüis! Et ess kault! Eck häbbe velle geote Wünske un Hoppnunge in’n Kuffer. För jeuden Börger eunen Nüjjejohr Wunsk.“

Sprecher/in: Os Tweuter hüpkert eun Pfiffikus iut den Waan:

Pfiffikus: „Hopsa, baule kümmt de närrske Tüit!“

Sprecher/in: De drütte Reusende hät eun Struisken Austerbleomen an suinen Heot steken, heu see.

De Drütte: „Frohtüit, oll teohaupe, eck wünske jück Frauhe Austern!“

Sprecher/in: De vörte Reusende gifft änne eunen Schupp.

De Vörte: „ Wui mött’t üs spiuten, harin inne Wachstoben. Jint giwwt et för us eun’n heuten Punsk.“

Stadtwake:Dat mie de Punsk, dat es logen! Diu wutt üs in‘n April schicken!“

Sprecher/in: Niu stigt eune jiugendlike Dame met Meuglöckchen an’n Heot iut.

Dame:Oh ess dat scheun hür!“

Sprecher/in: Breor un Süster stuiget iut. Dat Luit hät Reosen ii’n Hoor un secht:

Juno:
„Müin Name es Juno, sin eck nich eun wacker Luit!“

Sprecher/in: De Brewwer drecht eune Badebücksen.

Julius:Eck sin de Julius un bringe jück den Sunnenschüin.“

Sprecher/in: Eune Biwwerske met eunen grauten Sunnenheot secht:
Augusta: „Eck sin Augusta, mie dössen Heot bitt müi de Sunnen nich.“

Sprecher/in: Niu kümmt eun Moler met eunen schworen Kuffer.

Moler:
„Farwen sind doinne!! Olle Blädder well eck domie bemolen.“

Sprecher/in: Eun Jäger sticht iut. Met euner Flinten, eunen Rühn un Nötten.

Jäger: „Wänn geuht de Jagd laus?“

Sprecher/in: Eun Kerl met eunen grauten Taskendeok erschinnt. Heu heostet un schneuzt sik.

Kerl:
„Meune Tuit, sin eck verkuilt!“

Sprecher/in: Os leste kleddert eune aule Mömme met eunen Dannenbäumken iut´n Waan.

De Mömme: „Dat wesst oll nau! Et hät eun Johr Tüit!“

Stadtwake: „Olles Geot! Olle Reusende drüwen inne Stadt. Öbber de Iutwüise behaulen wüi hür, seolange bät jeuder wedder affreust. In’n Iutwüis steuht dänn, of heu geot eoder miesterg upfällig was!

Autor: Hans Christian Andersen
übersetzt von Hannelore Budde
und Heidi Tappe, Blomberg,
in’ner Coronatüit 2020.

Theaterstück für viele Kinder/ Schauspieler. Man kann 1. nur die Monatsspieler Platt sprechen lassen. 2. Die Monatsspieler und einen erklärenden Sprecher Platt sprechen lassen.3. Man kann aber auch für jeden Monatsspieler einen extra Ansager Platt sprechen lassen.

 

Zum Anhören hier

Zum Ausdruck hier

Zum Ausdruck hochdeutsch hier

12 Monate oh